بخش : خبرنامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
نگارش در تاریخ :فروردین ۳۱, ۱۳۹۵
نشریه بسیج دانشگاه را میتوان در اینجا دانلود نمود.
نگارش در تاریخ :دی ۳۰, ۱۳۹۴
نشریه بسیج دانشگاه را میتوان در اینجا دانلود نمود.
آخرین نسخه از ویژه نامه بصیرت دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را میتوان در اینجا دانلود نمود.
نگارش در تاریخ :آذر ۳, ۱۳۹۴
آخرین نسخه از ویژه نامه بصیرت دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را میتوان در اینجا دانلود نمود.