بخش : خبرنامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
بسمه تعالی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه پیرو شیوه نامه چگونگی ادامه نیمسال تحصیلی جاری مورخ ۱۹/۰۲/۹۹ و الزام به برگزاری مجازی دروس نظری و اتمام آنها تا تاریخ ۱۵/۰۳/۹۹ و نیز توصیه هایی خطاب به اساتید گرامی مبنی بر بکارگیری شیوه ها و ابزارهای آموزش مجازی و استفاده از ارزیابی مستمر دانشجویان در طول نیمسال، […]
نگارش در تاریخ :ژوئن 15, 2020
بسمه تعالی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه پیرو شیوه نامه چگونگی ادامه نیمسال تحصیلی جاری مورخ 19/02/99 و الزام به برگزاری مجازی دروس نظری و اتمام آنها تا تاریخ 15/03/99 و نیز توصیه هایی خطاب به اساتید گرامی مبنی بر بکارگیری شیوه ها و ابزارهای آموزش مجازی و استفاده از ارزیابی ...