قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی

جهت ثبت نام برخط (پذیرش غیرحضوری) از تاریخ ۹۷/۶/۲۷ لغایت ۹۷/۷/۱ به لینک ذیل مراجعه نموده و کلیه مراحل مربوطه را طی نمایید.

Http://46.209.208.110:7013/Applicant/

شناسه کاربری= ۹۷۱شماره داوطلبی

رمز عبور=کدملی

مثال شماره داوطلبی۲۲۲۲۲۲۲
شناسه کاربری=۹۷۱۲۲۲۲۲۲۲

در بخش : اطلاعیه ها
تاریخ نگارش : شهریور ۲۷, ۱۳۹۷