برگزاری آئین مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدید الورود با همت و پیگیری مدیریت محترم امـور فرهنگــی و اجتــماعی در سـالن آمفـی تئاتر دانشگاه صـنعتی شـهدای هویزه برگـزار گردیـد

ضـمنأ در پـایـان مـراسـم از طـرف ریـاست محتـرم دانشـگاه جـناب آقـای دکـتر فرشـیدی هدیه اى بـه دانشـجویان سـه رشـته : مـکانیک، بـرق و شـیمی کـاربـردی اعـطا گـردید

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

در بخش : آخرین اخبار
تاریخ نگارش : اکتبر 9, 2019