🟣 شرایط استفاده از تسهیلات آموزش دانشگاه برای دانشجویان

منظور از درخواست دانشجو در فایل، این است که دانشجویان محترم درخواست خود را در یک برگه سفید نوشته و امضا نمایند و از آن عکس بگیرند یا اسکن نمایند و از طریق ایمیل ارسال نمایند.ضمنا در قسمت عنوان ایمیل، فرمت نام دانشجو، رشته، شماره دانشجویی، موضوع درخواست رعایت گردد.

فایل راهنما

در بخش : آرشیو اخبار
تاریخ نگارش : آوریل 22, 2020