نام نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل وب سایت
امین رضا نقره آبادی دانشیار noghrehabadi@yahoo.com صفحه شخصی
پیمان مقدسیان استادیار peyman.mogh@gmail.com صفحه شخصی
ناصر صادقیان استادیار saadeghian@gmail.com صفحه شخصی
سید محمد شاکوهی استادیار mohammad.shakouhi@gmail.com صفحه شخصی
علیرضا چاجی استادیار alichp@gmail.com صفحه شخصی
مدینه فرنام مربی farnam_madineh@yahoo.com صفحه شخصی
رشید پور رجب مربی r.pourrajab@shhut.ac.ir صفحه شخصی

 

عبدالمجید لباب پور استادیار lababpour@shhut.ac.ir صفحه شخصی

 

امین آیین مهر مربی aaeinmehr@yahoo.com صفحه شخص

 

مهدی جامعی استادیار m.jamei@shhut.ac.ir صفحه شخصی

 

محمد بهبهانی استادیار m.behbahani@shhut.ac.ir صفحه شخصی

 

ناصر عرفانی مجد استادیار n.erfanimajd@shhut.ac.ir صفحه شخصی