نام نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل وب سایت
امین رضا نقره آبادی دانشیار noghrehabadi@yahoo.com صفحه شخصی
پیمان مقدسیان استادیار peyman.mogh@gmail.com صفحه شخصی
ناصر صادقیان استادیار saadeghian@gmail.com صفحه شخصی
سید محمد شاکوهی استادیار mohammad.shakouhi@gmail.com صفحه شخصی
علیرضا چاجی استادیار alichp@gmail.com صفحه شخصی
مدینه فرنام مربی farnam_madineh@yahoo.com صفحه شخصی
امین آیین مهر مربی aaeinmehr@yahoo.com صفحه شخصی

اساتید مدعو

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل وب سایت
رشید پوررجب مربی r-pourrajab@mscstu.scu.ac.ir صفحه شخصی
زینب بزرگ تبار مربی bozorgtabarzeynab@gmail.com صفحه شخصی
امین حسینی مربی a-hosseini@phdstu.scu.ac.ir صفحه شخصی
علیرضا بزرگمهری مربی a.r.bozorgmehri@gmail.com صفحه شخصی