نام نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل وب سایت
ابراهیم فرشیدی استاد e.farshidi@shhut.ac.ir صفحه شخصی
پیمان مقدسیان استادیار peyman.mogh@gmail.com صفحه شخصی
ناصر صادقیان استادیار saadeghian@gmail.com صفحه شخصی
سید محمد شاکوهی استادیار mohammad.shakouhi@gmail.com صفحه شخصی
علیرضا چاجی استادیار alichp@gmail.com صفحه شخصی
مدینه فرنام مربی farnam_madineh@yahoo.com صفحه شخصی
رشید پور رجب مربی r.pourrajab@shhut.ac.ir صفحه شخصی
عبدالمجید لباب پور استادیار lababpour@shhut.ac.ir صفحه شخصی
امین آیین مهر مربی aaeinmehr@yahoo.com صفحه شخصی
مهدی جامعی استادیار m.jamei@shhut.ac.ir صفحه شخصی
محمد بهبهانی استادیار m.behbahani@shhut.ac.ir صفحه شخصی
ناصر عرفانی مجد استادیار n.erfanimajd@shhut.ac.ir صفحه شخصی
محمد حسن نتاج صلحدار مربی nataj.solhdar@shhut.ac.ir صفحه شخصی
ندا پویان استادیار poyan@shhut.ac.ir صفحه شخصی
سارا دهدشتیان استادیار dehdashtiyan@shhut.ac.ir صفحه شخصی
زینب لطیفی مربی latifi@shhut.ac.ir صفحه شخصی
فاطمه شاه سنایی مربی shahsanaii@shhut.ac.ir صفحه شخصی
حسن درواخ مربی darvakh@shhut.ac.ir صفحه شخصی
رضوان فانی مربی darvakh@shhut.ac.ir صفحه شخصی