آگهی دعوت به همکاری در زمینه تدریس

احتراماً به استحضار می رساند آموزش دانشگاه صنعتی شهدای هویزه از اساتید دانشگاه ها که دارای سابقه تدریس مرتبط می باشند جهت تکمیل ساعات حق التدریس خود دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی (فایل شماره ۱) و تکمیل فرم استادی (فایل شماره ۲)، فرم استادی تکمیل شده را امضا نموده و اسکن آن را همراه سایر مدارک درخواستی جهت بررسی و در صورت نیاز تعیین تاریخ مراجعه حضوری به ایمیل (m.farnam@shhut.ac.ir) ارسال نمایند.