۱     دانلود آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

۲     دانلود آیین‌نامه کانون‌ های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی