سوابق تحصیلی
دکترای
کارشناسی ارشد
کارشناسی
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
۱٫

۲٫

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی- پژوهشی بین المللی و ISI

۱

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی
۱٫

۲٫

همایش های بین المللی
۱٫

۲٫

همایش های ملی و منطقه ای
۱٫

۲٫

تالیف و ترجمه کتاب
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا
۱٫

۲٫

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
۱٫

۲٫

راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
۱٫

۲٫

فعالیتهای اجرایی
۱٫

۲٫

جوایز و افتخارات
۱٫

۲٫

صفحه انگلیسی