معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر شاکوهی

مدیر آموزش

دکتر بهبهبانی

مدیر پژوهش

دکتر شاکوهی

بخش های داخلی:

۱٫

۲٫

تلفن های تماس:

۱٫

۲٫

بخش های داخلی:

۱٫

۲٫

تلفن های تماس:

۱٫

۲٫