معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر شاکوهی

دکتر سید محمد شاکوهی

مدیر آموزش

دکتر محمد بهبهانی

مدیر پژوهش

دکترسید محمد شاکوهی