آیین نامه های اداره پذیرش و سوابق تحصیلی
آیین نامه  جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – پیوسته وناپیوسته سال ۱۳۹۳ و بعد از آن  دانلود
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سالهای ۹۱ و ۹۲ دانلود
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته قبل از سال ۹۱  دانلود
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دولتی  غیردولتی  دانلود