Books

مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی شهدای هویزه از واحدهای تابعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد که از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.
وظایف این مرکز عبارتند از :
– دریافت و بررسی درخواست‏های تألیف و ترجمه اعضای هیات علمی دانشگاه و ارجاع آنها به کمیته انتشارات دانشگاه.
– ارسال و پیگیری مراحل داوری کتب ارسالی به مرکز انتشارات.
– چاپ کتابهای مصوب در شورای تألیف و ترجمه
– توزیع کتابهای انتشارات دانشگاه در سطح کشور از طریق توزیع کننده کتاب
– ارسال و بررسی فایل های تایید شده برای صفحه آرایی و چاپ