نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد دانشکده- رشته مقطع نیم سال فارغ التحصیلی
هیثم ال علی اسماعیل ۶۹/۰۷/۱۰ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۱
بهرام چوپان زاده طوی مراد ۶۸/۱۰/۰۷ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
سعادت دهقان کلش حکم اله ۷۰/۰۲/۰۵ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۱
علی طهماسی سلبعلی ۶۹/۰۶/۰۱ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۱
یاسین قاسمی زاده محمدرضا ۷۰/۰۸/۱۰ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
عفیفه قایم نیا عبدالامیر ۷۰/۰۴/۰۵ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
فاطمه مسعودی غظنفر ۶۹/۰۳/۱۰ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۱
زهرا نجف نیا هاشم ۶۸/۱۰/۲۰ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
محسن نوروزی احمد ۷۰/۰۱/۰۴ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
سیدمحمدحسین جلالی سید عبدالخالق ۷۱/۰۱/۲۴ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۳۲
ساهره عبیداوی رحیم ۶۹/۰۸/۱۹ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۳۲
وحید فلاحی مجید ۶۹/۱۲/۰۱ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
میثم گودرزی غلامحسن ۷۰/۱۰/۰۴ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۲۲
احسان افشار مهدی ۷۰/۰۹/۲۸ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۳۲
عنایت اله سعیدی عباسعلی ۷۱/۰۵/۰۷ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۳۲
امید سواری خسرو ۷۲/۰۶/۱۵ فنی و مهندسی- مهندسی برق کارشناسی ۹۳۲