نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد دانشکده- رشته مقطع نیم سال فارغ التحصیلی
حسن انصاری فر شاپور ۷۰/۰۸/۰۷ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
محسن بورشدی عباس ۷۰/۰۵/۰۶ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
پیمان صوفی پور مراد ۷۱/۰۱/۰۱ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
سجاد علایی نیا میرخان ۷۱/۰۲/۰۹ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
مریم عمادی قربان ۶۹/۰۹/۲۸ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
علیرضا سیار غلامرضا ۷۰/۰۴/۱۲ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
احمد قنبری بیرگانی حیدر ۷۰/۰۶/۰۹ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
سیداحمد مصطفوی سفتجانی سیدیعقوب ۷۰/۰۲/۱۹ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
یوسف ملاپور امراله ۷۱/۰۵/۲۲ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
محمدهادی نظری حسین ۷۰/۰۶/۳۰ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۲۲
عارف قایدی کرامت اله ۷۲/۰۶/۱۱ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۳۲
عباس کاوه محمد ۶۸/۰۲/۲۴ فنی و مهندسی- مهندسی مکانیک کارشناسی ۹۳۲