معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است. دانشکده های مهندسی مکانیک و مهندسی برق اولین دانشکده های دانشگاه بوده و در مهر ماه سال ۱۳۸۷ به پذیرش دانشجو اقدام نمودند. اکنون با گذشت هفت سال فعالیت مستمر، داری حدود ۳۰۰ دانشجو در دوره کارشناسی می باشد. فعالیت های آموزشی دانشگاه تحت نظارت معاونت آموزشـی و تحصیلات تکمیلی صورت می پذیرد. در این معاونت، اداره امور دانشــجویان مقطع کارشناسی را مدیریت امور آموزشــی، اداره امور دوره های کارشناســـی ارشد را مدیریت تحصیلات تکمیــلی، امور مربوط به بازنگری دروس و ایجاد رشـته های جدید را مدیــریت برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی و امور مربوط به سیستم رایانه ای آموزش را دفتر خدمات رایانه ای بر عهده دارند. معاونت آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

۱- بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی

۲- تهیه و تنظیم سیاستها، خط مشی ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمد سازی آنها

۳- تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه دانشکده ها، مراکز و واحدهای ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها

۴- انجام مطالعات و برنامه ریزیهای لازم به منظور گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

۵- برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشگاه در سطح دانشکده هاومراکز آموزشی

۶- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه و تقویت فضای آموزشی مجازی دانشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

۷- بسترسازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش مجازی

۸- طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی دانشگاه

۹- تهیه و ارائه گزارشهای رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه وتغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره های معین به تفکیک موضوع، رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط

۱۰- سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع کاستیها و نواقص از طریق دانشکده ها و حوزه های عملیاتی دانشگاه