innovation

 معرفی معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به منظور ساماندهی به فعالیت های پژوهشی و علمی اعضای هیات علمی تمامی هم خود را معطوف به توجه جدی و همه جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور با هدف تولید علم و تربیت عالم نموده است. منظور از محوری نمودن پژوهش از یک طرف فعالیت و تصمیم گیری بر اساس منطق و روش علمی و از طرف دیگر عمومیت دادن آن در همه امور است و این یعنی توجه به امر پژوهش به عنوان یک زیربنای اصلی در همه سطوح . معاونت پژوهشی دانشگاه با توجه به رسالت اصلی خود که همانا سیاست گذاری در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه می باشد، با همکاری مدیریت های پژوهشی و مدیریت های تابعه و در چارچوب فعالیت های تعریف شده و وظایف آنها جهت نیل به اهداف خود در قالب شوراهایی که اعضای آن متشکل از اعضای هیات علمی می باشند در زمینه مسائل مطرح شده به هم فکری و شور پرداخته و سپس تصمیم گیری می نماید.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شهدای هویزه در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های علمی، پژوهشی، فناورانه و کارآفرین اعضای هیئت علمی دانشگاه در قالب تلاش های انفرادی، همکاریهای گروهی درون و برون واحدی و دانشگاهی عمل می نماید. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در قالب مدیریت های تابعه و در چارچوب فعالیت های تعریف شده با بهره گیری از توانمندیهای جمعی و فردی اعضای هیئت علمی در نیل به اهداف فوق فعالیت خواهد نمود.