معرفی دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشورها،‌‌ هسته اصلی تولید علم و دانش هستند که با تربیت نیروهای کاردان و متخصص و پژوهشگر بر روند توسعه، تولید و افزایش توانمندیهای جامعه تاثیر می گذارند. یکی از اقدامات مهم و اساسی، فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با صنایع و دستگاههای اجرایی، سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی است.این ارتباط منجر به عرضه اندیشه ها و ایده های جدید به صنایع و موسسات گردیده، علاوه بر شکوفایی استعدادها و خلاقیت های دانش پژوهان و دانشجویان، موجب ارتقاء علمی و عملی در بخش صنعت کشور و بهبود کیفیت در سازمان ها و موسسات خواهد شد.
به منظور سازماندهی امور و نیل به این اهداف، در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، دفاتر ارتباط با صنعت و گروه های ارتباطات علمی و صنعتی شکل گرفته است. «گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت» در سال ۱۳۹۴ در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شهدای هویزه تشکیل گردیده است. هماهنگی‌های لازم جهت کارآموزی، کار پژوهشی، کار پروژه و بازدیدهای علمی دانشجویان توسط این دفتر انجام می‌گیرد. در حقیقت وظیفه دفتر ارتباط با صنعت، شناخت نیازمندی‌های صنعت و پتانسیل‌های دانشگاه و ایجاد ارتباط علمی و عملی این دو رکن اساسی جامعه است.