نام: مدینه Farnam
نام خانوادگی: فرنام
مرتبه علمی: مربی
ایمیل: farnam_madineh@yahoo.com
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ( گرایش بهینه سازی) اهواز، ایران سال ۱۳۸۸
کارشناسی ریاضی محض اهواز، ایران سال ۱۳۸۴
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
ریاضیات کاربردی- بهینه سازی- شبکه ها- حمل و نقل – کنترل فازی – ارزیابی کیفیت نظام های آموزشی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی
صفحه انگلیسی