نام: علیرضا Dr Chaji
نام خانوادگی: چاجی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: chaji85ms@yahoo.com
سوابق تحصیلی
دکترای ریاضی کاربردی (با زمینه تخصصی آمار) دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد آمار ریاضی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران سابق)، سال ۱۳۸۷
کارشناسی آمار، دانشگاه بیرجند، سال ۱۳۸۴
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
انتروپی و تئوری اطلاعات، آنالیز بایزین و بهینه سازی، فرایندهای تصادفی، زنجیره های مارکوف مونته کارلو، کیفیت برازش، سری های زمانی
صفحه انگلیسی