کلیه دانشجویان ورودی سال 93 و ماقبل جهت اطلاع از زمانبندی شروع و اتمام کلاسها به تقویم آموزشی مندرج در این  لینک مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه

در مجموعه : Announcements
تاریخ نگارش : September 11, 2015