آن دسته از دانشجویان جدید الورود که در ورود به سامانه پذیرش بر خط با مشکل مواجه شده اند، لازم است که در ابتدای شماره داوطلبی خود عدد 941 را اضافه کنند و عدد حاصل را به عنوان شناسه کاربری وارد نمایند. همچنین، جهت تسریع در انجام امور ثبت نام، کلیه دانشجویان جدید الورود لازم است که اسکن مدارک خود را قبل از ورود به سامانه در اختیار داشته باشند.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

در مجموعه : News Archive
تاریخ نگارش : September 14, 2015