قابل توجه دانشجویان متقاضی گذراندن درس کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹

به استحضار می رساند واجدین شرایط می بایست مراحل ذیل را مد نظر قراردهند :

۱- دانشجویان عزیز  نسبت  به تکمیل فرم ثبت نام کارآموزی و معرفی نامه که در سایت دانشگاه صنعتی شهدای هویزه بارگذاری گردیده اقدام نمایند و سپس فرم تکمیل شده را به آدرس های زیر ایمیل بفرمایند:

دانشجویان رشته مکانیک فرم ها را به آدرس saadeghian@gmail.com ایمیل بفرمایند.

دانشجویان رشته برق فرم ها را به آدرس nasser.erfanimajd@gmail.com ایمیل بفرمایند.

۲- کارشناس آموزش پس از دریافت نامه ی مهر و امضا شده ی معرفی دانشجو توسط مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی آن را از طریق ایمیل به دانشجو ارسال می کند و دانشجو موظف است به محض دریافت معرفی نامه نسبت به شروع دوره کارآموزی اقدام نماید.

مراحل ثبت نام و اتمام دوره ی کارآموزی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
۱٫ الف) تکمیل فرم  ثبت نام کارآموزی (فرم شماره ۱) و امضا آن توسط دانشجو
    ب) تکمیل فرم word معرفی نامه (فرم شماره ۵) توسط دانشجو

۲٫ ارسال فرم های تکمیل شده توسط دانشجو به آدرس های ایمیل زیر:
دانشجویان رشته مکانیک فرم های تکمیل شده را به آدرس saadeghian@gmail.com ایمیل بفرمایند.

دانشجویان رشته برق فرم های تکمیل شده را به آدرس nasser.erfanimajd@gmail.com ایمیل بفرمایند.

۳٫ بررسی امکان اخذ درس کارآموزی توسط مدیر گروه مربوطه
۴٫ ارسال فایل های بررسی و تایید شده توسط گروه به مدیریت آموزش و مهر و امضای معرفی نامه دانشجو توسط ایشان
۵٫ ارسال معرفی نامه مهر و امضا شده (فرم شماره ۵) به ایمیل دانشجو

۶٫ ارسال گزارش خلاصه ای از فعالیت های هفتگی (فرم شماره ۲) و فرم تکمیل شده ی گزارش سرپرست کارآموزی (فرم شماره ۳) و نامه ی تایید شده ی کارآموزی دانشجو در واحد صنعتی مربوطه به دانشگاه از طریق ایمیل اسکن فرم های مربوطه به آدرس های زیر:
الف) دانشجویان رشته مکانیک موارد ذکر شده را به آدرس های اشاره شده در زیر ایمیل بفرمایند.
– دانشجویان ورودی ۹۶ و ۹۷ موارد را به آدرس saadeghian@gmail.com ایمیل بفرمایند.
– دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل آن موارد را به آدرس moorymeisam@gmail.com ایمیل بفرمایند.
ب)

– دانشجویان رشته برق که استاد راهنمایشان دکتر فرشیدی هستند موارد ذکر شده را به آدرس nasser.erfanimajd@gmail.com , farshidi@scu.ac.ir ایمیل بفرمایند.
-دانشجویان رشته برق که استاد راهنمایشان دکتر عرفانی هستند موارد ذکر شده را فقط به آدرس nasser.erfanimajd@gmail.com ایمیل بفرمایند.

۷٫ تکمیل فرم گزارش استاد کارآموزی (فرم شماره ۴) توسط استاد مربوطه و ارسال به گروه
۸٫ پیگیری گروه جهت درج نمره کارآموزی

موارد مهم

  1. ارسال کارنامه ی دانشجو به همراه فرم های کارآموزی به مدیران گروه ضروری می باشد.
  2. در فرستادن فایل های کارآموزی توسط دانشجویان از ایمیلی استفاده شود که منظم آن را چک می کنند.
  3. دانشجویان در فرم معرفی نامه قسمت معرفی استاد کارآموزی به صورت زیر عمل کنند:
رشته و ورودی نام استاد کارآموزی
رشته ی برق دکتر ابراهیم فرشیدی
رشته مکانیک ورودی ۹۶ و ۹۷ دکتر ناصر صادقیان
رشته ی مکانیک ورودی ۹۵ و ماقبل آن دکتر میثم موری شیربانی