صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ ارتقای عادت های مطالعه مؤثر

چگونه مطالعه کنیم ؟
دانسـتن اینکـه چگونـه بهتـر یـاد مـی گیریـد، اولیـن گام در بهبـود مهارت هـای مطالعـه مؤثراسـت. روند یادگیـری در افراد متفاوت اسـت و هـر فرد دارای شـیوه یادگیری شـخصی و منحصـر بـه فرد یـا اولویت هـای خاصی اسـت که از طریق آن بهتـر یاد می گیرد. از خود بپرسید: با چه روشی بهتر یاد میگیرم؟ دیدن، شنیدن، تجربه کردن یا وقتی فعالانه آن را انجام می دهم؟ بسـته بـه اینکـه چگونـه فعالیتـی را فـرا گرفتـه ایـد، بـه بهتریـن روش یادگیـری بـرای خـود دسـت مـی یابیـد: بصـری از طریـق چشـم، شـنوایی بـا شـنیدن، یـا فعالیـت حرکتـی از طریـق انجـام دادن. مـا ازهـر سـه روش یادگیـری اسـتفاده مـی کنیـم. در واقـع، مـا از تمـام حـواس خـود بـرای یادگیـری دنیـای پیرامـون خود اسـتفاده مـی کنیم، امـا هریـک از ما تمایـل داریم از یکی از این سـه روش یادگیـری بینایی، شـنوایی، حرکتـی بیشـتر اسـتفاده کنیـم. می توانیـد از طریق سـه روش یادگیـری، عـادات مطالعاتـی خـود را بهبود ببخشـید.

‌ ‌ جهت دریافت کتاب ، کلیک کن!

‌ ‌