صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ ‌‌ معرفی کارشناسان آموزش

آقای ماجد طرفی منش

آقای ماجد طرفی منش

سمت: کارشناس رشته (مهندسی برق و مکانیک)
تلفن: ۰۹۳۸۶۴۷۶۴۶۸ داخلی: ۱۴۲٠‌
ایمیل: وارد نشده

اطلاعاتی وارد نشده است

آقای رحیم ساری

آقای رحیم ساری

سمت: کارشناس آموزش و نظام وظیفه
تلفن: ‌‎ ۰۹۱۶۹۹۸۱۸۰۷ داخلی: ۱۴۲٠‌
ایمیل: وارد نشده

اطلاعاتی وارد نشده است

خانم زینب بزرگ تبار

خانم زینب بزرگ تبار

سمت: کارشناس مرکز کامپیوتر (سامانه)
تلفن داخلی: ۱۴۳۱
ایمیل: وارد نشده

اطلاعاتی وارد نشده است

رویدادها