صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ ‌‌ارتباط با ما

‌ ‌ ارتباط با ما ‌

‌ ‌‌ ‌تلفن :۳۶۷۵۱۰۲۷ – ۳۶۷۵۱۰۲۴ – ۳۶۷۵۱۰۲۲ (۶۱) ۹۸+

‌ ‌

‌ ‌کد پستی : ۷۸۹۸۶-۶۴۴۱۸

‌‌ ‌‌ دفتر ریاست : ‌
‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

‌‌‌ ‌ ‌تلفن داخلی : ۱۰۱۰ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دورنگار : ۳۶۷۵۱۰۲۰ (۶۱) ۹۸+

‌ ‌

‌ ‌دفتر معاونت اداری و مالی :

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

‌ ‌ ‌تلفن داخلی : ۱۳۱۰ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ دورنگار : ۳۶۷۵۱۰۲۰ (۶۱) ۹۸+‌

‌ ‌
‌ ‌

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی : ‌ ‌

‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌

تلفن داخلی : ۱۰۲۰

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌
‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌

شماره تماس مدیر امور دانشجویی ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌
‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌

آقای صادق جلالی ‌ ‌ | ‌ ‌ ‌ ‌۰۹۳۳۴۳۵۸۰۹۳

‌ ‌

دفتر مدیریت مالی : ‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌

‌ ‌تلفن داخلی: ۱۲۳۱ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌دورنگار : ۳۶۷۵۱۰۲۳(۶۱) ۹۸+

‌ ‌

حراست :‌

‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌
‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌

تلفن : ۳۶۷۴۵۳۷۲ (۶۱) ۹۸+‌ ‌ ‌ ‌ دور نگار : ۳۶۷۴۵۳۷۳ (۶۱) ۹۸+

‌ ‌

‌ پشتیبانی سایت : ‌

‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌

‌ آقای محمد حسین سفید ‌ ‌ ‌| ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‎ ۰۹۹۰۲۳۳۴۰۵۴ ‌ ‌

‌ ‌