صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ ‌‌ معاونت آموزشی

● خبر‌ها

تغییر استاد درس ریاضیات مهندسی

قابل توجه دانشجویان گرامی که با دکتر چاجی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 402-403 درس ریاضیات مهندسی اخد نمودند از روز سه شنبه بیست و هشت فروردین ساعت ۱۶ تا ۱۸ با استاد دکتر خانم هیالی تشکیل می گردد.

۲۸ فروردین ۱۴۰۳

نکاتی از شیوه نامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه مبتنی بر آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

ماده 17 :انتخاب حداقل 12 واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجو الزامی است
تبصره 1: حداکثر واحد درسی قابل اخذ در هر نیمسال تحصیلی 20 واحد و در بازه تابستان 6 واحد است.
تبصره 2:اگر میانگین نمرات دانشجویی در نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد، با تأیید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 3 :در نیمسال تحصیلی آخر که دانشجو صرفاً 24 واحد درسی باقیمانده دارد می تواند صرف نظر از میانگین (کل کمتر از 11 نباشد) و مشروطی، 24 واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 4 :در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته میشود با تأیید گروه آموزشی، میتواند واحدهای مذکور را در بازه تابستان اخذ کند.
تبصره 5 :بازه تابستان، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در بازه تابستان میگذراند تنها در میانگین کل دانشجو محاسبه می شود و نمرات کسب شده در بازه تابستان، مشمول ضوابط مشروطی این آیین نامه یا تبصره 2 این ماده نمی شود.
تبصرۀ الحاقی : اخذ همزمان درس کارآموزی با دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، اختیاری و غیره در بازۀ تابستانی ممنوع است.

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

تقویم آموزشی نیم سال دوم 1403-1402

تقویم نهایی فعالیت های آموزشی برای سال تحصیلی 1403-1402

۱ بهمن ۱۴۰۲

برنامه درسی نیمسال اول

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت اطلاع از برنامه درسی نیمسال اول می توانند فایل زیر را دریافت نمایند و آمادگی کافی برای انتخاب واحد را داشته باشند.
ضمنا گروه های درسی ۴۰۰ ، ۴۰۱ ، ۴۰۲ مربوط به رشته مهندسی مکانیک و گروه های درسی ۴۰۳. ۴۰۴ ، ۴۰۵ مربوط به رشته مهندسی برق می باشد.

۷ شهریور ۱۴۰۲

رویدادها

شیوه نامه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه مبتنی بر آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

آیین‌نامۀ پوشش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی