صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ معاونت آموزشی ‌ ‌‌/ ‌ چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات