صفحه‌ی اصلی ‌ ‌‌/ ‌ نشست صمیمانه‌ ریاست محترم دانشگاه با یاوران علمی