حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

یکی از وظایف اساسی و اصلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجام فعالیتهای علمی و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته های مختلف علوم و فنون می باشد، و اهمیت و اولویت این فعالیت نسبت به سایر فعالیتهای دانشگاه، امری مبرهن و آشکار است.

حوزه معاونت آموزشی جهت انجام دادن امور آموزشی دانشگاه دارای تشکیلات و واحدهای سازمانی تابعه ای بشرح زیر می باشد :

  • مدیریت خدمات آموزشی
  • مدیریت تحصیلات تکمیلی
  • گروه برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
  • گروه استعدادهای درخشان
  • گروه آموزش های آزاد