الف – امور آموزشی

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره ها
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش کشور
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در هر ترم
 • همکاری با گروه ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات کلیه مقاطع تحصیلی
 • ا بلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • صدور دانشنامه و گواهی های موقت کلیه مقاطع تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان به دانشگاه ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • امور آموزشی مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

ب – امور تحصیلات تکمیلی

 • دبیری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های تحصیلات تکمیلی و تدوین مقررات
 • تهیه تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنا مه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های تحصیلات تکمیلی
 • نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی
 • پاسخگویی به سؤالات و رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • نظرخواهی از گروه ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • همکاری با گروه ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه امور آموزشی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی ربط
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

ج- توسعه امور آموزشی

 • مطالعه و بررسی نیاز به رشته های جدید در گروههای مختلف آموزشی با توجه به برنامه ها و خط مشی دانشگاه
 • اقدامات لازم برای اخذ مجوز رشته ها از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انجام مأموریتهای لازم برای پیگیری و بررسی وضعیت رشته های ارسالی به وزارتخانه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق