کارشناس سامانه: خانم زینب بزرگ تبار

Email: bozorgtabarzeynab@gmail.com  
جداکننده سطر ها از هم

کارشناس سامانه: آقای حسین صمدی

Email: h.samadi67@yahoo.com  
جداکننده سطر ها از هم
     

شرح وظایف مرکز کامپیوتر:
 • مدیریت کاربران سیستم آموزش (ناد) اعم ازاساتید ، کارکنان و دانشجویان ( ایجاد اکانت ، سطح دسترسی و تغییر رمز های فراموش شده کاربران و……..)
 • انجام امور مربوط به رشته های جدید و قدیم دانشگاه (ایجاد، اصلاح و انجام تغییرات در ارتباط با رشته ها)
 • کنترل اجرای سرفصل دروس مصوب هر رشته ، هر مقطع و هر ورودی
 • ثبت نام دانشجویان جدید الورود از سازمان سنجش و دانشجویان مهمان و انتقالی و …
 • مسئولیت انتخاب واحد نیمسال اول و دوم  هر سال تحصیلی
 • مسئولیت حذف واضافه نیمسال اول و دوم هر سال تحصیلی
 • بررسی و اظهار نظر در مورد کلیه امورآموزشی دانشجویان
 • کنترل و ارجاع نامه های آموزشی دانشجویان و اساتید از گروهها جهت اقدام در سیستم آموزشی
 • تسویه حساب دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی که در تسویه مالی با مشکل مواجه می شوند.
 • امور مربوط به نمرات دانشجویان وهماهنگی با اساتید جهت ارسال نمرات
 • هماهنگی با بخش برنامه نویسی جهت رفع مشکلات و ارتقائ سیستم آموزش
 • آموزش کارکنان، اساتیدجهت کار با سیستم آموزشی
 • شرکت در جلسات متعدد جهت رفع مشکلات وبهبود روند اجرای سیستم آموزش ناد
 • کنترل پرداخت شهریه کلیه دانشجویان شهریه پرداز، تمدید سنوات، کمیسیون موارد خاص …
 • امور مربوط به پیشخوان خدمت در سیستم آموزشی
 • انجام نامه های ارسالی از کلیه گروههای آموزشی
 • ثبت مشخصات دانشجویان (عادی ، مهمان ،انتقالی – تغییر رشته ، تک درس ، استعداد درخشان و غیره )
 • ثبت انتخاب واحد  دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی
 • تعریف برنامه درسی نظامهای آموزشی کلیه رشته و گرایشها
 • انجام تطبیق واحد دانشجویان مهمان در دانشگاه دیگر یا انتقال از دانشگاه دیگر ،تغییر رشته، انتقال توام با تغییر رشته
 • غیر فعال نمودن دانشجویان اعم از (فارغ التحصیل – اخراج – عدم مراجعه – انصراف – مهمان – انتقالی و غیره ) و اختصاص شماره پرونده برای دانشجویان راکد شده
 • تعریف کلاسهای آموزشی و اختصاص کلاس به استفاده کنندگان
 • اختصاص نظام آموزشی برای دانشجویانی که طبق سرفصل درس اخذ نکرده اند
 • جوابگویی به کلیه کارشناسان به صورت تلفنی یا حضوری در مورد اشکالات
 • انجام معادل سازی دروس قبل از انتخاب واحد بنا به پیشنهاد گروه های آموزشی
 • اعمال قوانین مربوط به انتخاب واحد در سیستم آموزشی
 • اعمال احکام کمیسیون موارد خاص در سیستم آموزشی
 • سایر امور محوله از جانب مافوق