جداکننده سطر ها از هم

کارشناس مربوطه: آقای رحیم ساری

شماره تماس: ۰۹۱۶۹۹۸۱۸۰۷

Email: rahim.s1807@gmail.com

جداکننده سطر ها از هم

شرح وظایف اداره مشمولین:

  • بررسی درخواست دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت معافیت تحصیلی
  • درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود واجد شرایط از نظام وظیفه
  • جلسه با نظام وظیفه در ابتدای هر سال تحصیلی جهت انجام قوانین و مقررات ابلاغی از سوی نظام وظیفه
  • معرفی دانشجویان انتقالی و تغییر رشته از دانشگاه های دیگر به دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به نظام وظیفه
  • معرفی دانشجویان متقاضی به سفر علمی و زیارتی به نظام وظیفه استان
  • ابطال معافیت های تحصیلی دانش آموختگان
  • پیگیری مشکلات مشمولین که معافیت تحصیلی آنها با مشکل مواجه می باشد
  • استعلام موارد ابلاغی کمیسیون موارد خاص از نظام وظیفه
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق