جداکننده سطر ها از هم

کارشناس مربوطه:

آقای سالم احسانی مجد

شماره تماس:

Email: s.boezar@yahoo.com

جداکننده سطر ها از هم

شرح وظایف


 • دریافت پرونده های فارغ التحصیلان
   • دریافت پرونده های فارغ التحصیلان از اداره پذیرش و سوابق تحصیلی شامل پرونده های مقاطع کارشناسی دانشگاه
   • دریافت پرونده های معادل کاردانی.
   • دریافت پرونده های مقاطع کارشناسی ارشد از اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
   • ثبت نام فارغ التحصیل در دفاتر راهنما
   • تشکیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجو با نظام نامه اداره فارغ التحصیلان.
 • صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی
   • اعلام مدارک ناقص و یا تکمیل پرونده به شخص فارغ التحصیل اعم از کارت دانشجوئی، فرم تسویه حساب داخل دانشگاه و امور دانشجویان،تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان، فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت یا نامه مبنی بر عضویت رسمی نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش، تصویر شناسنامه و اقدام جهت ارسال تائیدیه تحصیلی دیپلم از آموزش و پرورش و دریافت آنها و بایگانی در پرونده .
   • بررسی پرونده طبق آخرین مقررات و بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه پیش نویس گواهی موقت .
   • بررسی نهائی و چاپ گواهی و ارسال برای امضای مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی .
   • الصاق عکس تمبر، هولوگرام و زدن مهر هنگام تحویل به فارغ التحصیل در قبال اخذ رسید دریافت گواهینامه موقت .
   • بایگانی نسخه دوم گواهی موقت در پرونده
 • صدور گواهینامه موقت المثنی
   • ارائه و تحویل فرم استشهاد محلی
   • ارائه و تحویل فرم تعهد .
   • اخذ فیش واریزی
   • بررسی پرونده مطابق آخرین بخشنامه های وزارت علوم و دریافت مدارک مورد نیاز احتمالی .
   • طی مراحل اداری و صدور گواهینامه موقت المثنی و تحویل در قبال اخذ رسید .
 • صدور تاییدیه های تحصیلی
   • دریافت نامه های استعلام صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی (اعم از دانشنامه و گواهینامه موقت) از ادارات دولتی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی، سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور و …..
   • دریافت نامه های استعلام ریزنمرات و تائیدیه تحصیلی از ادارات تحصیلات تکمیلی دانشگاهها
   • بررسی پرونده مطابق آخرین بخشنامه ها و درصورت لزوم مکاتبه به منظور مراجعه فارغ التحصیل و تکمیل نواقص پرونده .
   • ارسال تائیدیه تحصیلی و درصورت جعلی یا مخدوش بودن مدرک مکاتبه و اقدام لازم صورت می پذیرد
   • ارسال تائیدیه و گواهی فارغ التحصیلی و ریزنمرات رسمی به سازمان امور دانشجویان
   • ارسال تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات به سایر دانشگاهها .
   • انجام مکاتبات لازم درصورت عدم ارسال پرونده به اداره فارغ التحصیلان .
   • ارسال لیست فهرست اسامی دانشجویان فارغ التحصیل به سازمان امور دانشجویان
   • بایگانی نسخه دوم تائیدیه تحصیلی و مکاتبات مربوطه در پرونده .
 • صدور دانشنامـه و ریزنمرات
   • دریافت گواهی های سابقه کار و بررسی آن توأم با پرونده و مطابقت با قانون آموزش رایگان و نیز آخرین بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .
   • اعلام و اخذ مدارک ناقص پرونده اعم از تسویه حساب داخلی دانشگاه و امور دانشجویان، کارت دانشجوئی، تصویر کارت پایان یا معافیت خدمت، تائیدیه دیپلم و بایگانی در پرونده .
   • اعلام و اخذ مدارک تکمیلی پرونده مانند تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، اصل گواهینامه موقت در صورتیکه قبلاً تحویل گرفته باشد.
   • پذیرفتن سابقه کارهای قابل قبول درصورت پوشش دادن تعهد خدمت آموزش رایگان و انجام مراحل صدور دانشنامه .
   • دریافت نامه عدم کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی و پذیرفتن یا رد آن ضمن بررسی پرونده .
   • درصورت نداشتن و یا کافی نبودن سوابق کار یا نداشتن نامه عدم کاریابی، تعداد واحدهای اخذ شده به تفکیک ترم از اداره خدمات آموزشی و یا اداره تحصیلات تکمیلی درخواست می گردد. تهیه نامه و معرفی به سازمان امور دانشجویان به انضمام فرم واحدهای اخذ شده و تحویل بهفارغ التحصیل به منظور بازخرید تعهد آموزش رایگان .
   • دریافت پاسخ از سازمان امور دانشجویان مبنی بر پرداخت شهریه و یا مابه التفاوت آن .
   • تهیه پیش نویس دانشنامه .
   • تطبیق دانشنامه با پیش نویس و ضمیمه کردن کارنامه محرمانه و پاراف مسئولین محترم آموزش .
   • ارسال اصل دانشنامه و پیش نویس برای امضاء رئیس دانشگاه ، معاون محترم آموزشی دانشگاه .
   • درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دریافت تصویر دانشنامه کارشناسی به همراه رؤیت اصل آن و بایگانی تصویر آن در پرونده .
   • بایگانی ریزنمرات رسمی در پرونده تا هنگام مراجعه فارغ التحصیل .
   • ممهور کردن ریزنمرات و الصاق تمبر در هنگام تحویل به فارغ التحصیل و تکمیل فرم رسید و بایگانی آن در پرونده و اخذ رسید در دفتر رسید دانشنامه و ریزنمرات
   • رؤیت اصل و اخذ تصویر وکالتنامه فارغ التحصیل به شخص ثالث به منظور تحویل دانشنامه و ریزنمرات و بایگانی آن در پرونده .
   • تکمیل فرم تقاضانامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی با قید سوابق کار ارائه شده توسط فارغ التحصیل و ارائه جهت بایگانی در پرونده .
 • صدور دانشنامه المثنی
   • تهیه نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور درج آگهی مفقود شدن دانشنامه در روزنامه به تعداد سه نوبت .
   • ارائه و دریافت  فرم تعهد و بایگانی در پرونده .
   • دریافت قبض درخواست آگهی در روزنامه و نیز یک نوبت آگهی چاپ شده و بایگانی در پرونده .
   • طی کردن مراحل صدور دانشنامه المثنی و ارائه آن .
 • معرفی فارغ التحصیلان رتبه اول کارشناسی به سازمان سنجش آموزش کشور
   • مکاتبه با کلیه دانشکده ها و درخواست اسامی و مشخصات مورد نیاز و معدل کل فارغ التحصیلان رتبه اول سال جاری تحصیلی در هر گرایش، ضمن اعلام ضوابط مقرر سازمان سنجش مندرج در دفترچه شماره دو آزمون تحصیلات تکمیلی (ارشد ناپیوسته) و راهنمایی و پاسخگویی لازم به همکاران در آموزش دانشکده ها .
   • بررسی و مقایسه فارغ التحصیلان رتبه اول اعلام شده از دانشکده ها با فارغ التحصیلانی که پرونده آنان به اداره فارغ التحصیلان واصل شده است و نهایتاً انتخاب بالاترین معدل مطابق ضوابط سازمان سنجش .
   • تکمیل فرمهای مربوطه برای فارغ التحصیلان رتبه اول .
   • تهیه نامه و معرفی فارغ التحصیلان رتبه های اول کارشناسی در هر گرایش به سازمان سنجش آموزش کشور به انضمام فرمهای تکمیل شده و تحویل آنها به دبیرخانه سازمان سنجش در موعد مقرر .
  • سایر اموری که در این اداره انجام می شود
    • تحویل اصل دیپلم درصورت داشتن شرایط و نگهداری تصویر آن در پرونده و اخذ رسید .
    • ارائه کپی معرفی به نظام وظیفه در مواردی که سابقه در اداره نظام وظیفه مفقود شده و یا سایر دلائل مورد قبول طبق مقررات.
    • دریافت تائیدیه های تحصیلی دیپلم که از آموزش و پرورش ارسال می گردد و بایگانی آن در پرونده .
    • دریافت تسویه حسابهای ارسالی از امور دانشجویان دانشگاه و یا صندوق رفاه دانشجویان و بایگانی در پرونده .
    • استخراج آمارهای مختلف درخواست شده .
    • پاسخگوئی به ارباب رجوع و راهنمائیهای لازم

اداره فارغ التحصیلان