بی تردید پویایی، شادابی و نشاط یکی از مشخصه های اصلی فعالیت های دانشگاهی به شمار می رود و بی شک تلاش و فعالیت در عرصه دانشگاهی، ظرافت ها و حساسیت های خاص خود را میطلبد، جامعه دانشگاهی با بهره گیری از سه عنصر اصلی استاد، دانشجو و کارمند و در راستای تعمیق، توسعه، ترویج و ارتقاء سطح فعالیت های اجتماعی و با بهره گیری از پتانسیل های مادی و معنوی موجود در سازمان، نقش بسزایی در جهت ایجاد ارتباط در زمینه همکاری موثر و بهره مندی متقابل از پتانسیل نیروی انسانی فرهیخته دانشگاهی دارد.

معاونت اداری مالی، و مدیریت منابع مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه ، قراردادهای امورساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی ، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه ، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است . همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.