شرح وظائف مدیر امور اداری:


– برنامه‌ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح های پیشنهادی لازم و همچنین انجام امور استخدامی آنها اعم هیات علمی و هیات علمی

– مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

– نظارت بر عملیات در واحدهای تابعه و راهنمائی آنها و کوشش در حل مشکلات موجود و پیشبرد فعالیتهای جاری

– اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوط و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه

– اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط و همچنین کمیته اجرائی

– تهیه و ارائه برنامه‌های رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن

– ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به مقامات ذیربط

– اجرای قوانین و آئین نامه‌های اداری و استخدامی

مدیریت اداری و پشتیبانی