شرح وظایف مدیر امور مالی


– نگاهداری حساب وتنظیم گزارش ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ اسناد ،دفاتر ومدارک مالی

– اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و مصوبات هیات امناء

– نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه ،نقدینه ها،سپرده ها واوراق بهادار

– نظارت و کنترل بر وصول در آمد های اختصاصی و واریز آن ها به خزانهنگاهداری حساب و نظارت بر اموال

 – نظارت بر انجام وظایف محوله به ادارات و واحدهای امور مالی

– تدوین و برنامه ریزی  فعالیت های آتی ادارات و واحدهای امور مالی و نظارت مستمر بر اجرای آن بر اساس جدول زمانبندی

– باز تعریف فرآیندهای امور مالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مطلوب

 – برنامه ریزی به منظور اجرای نظام جامع مالی استقرار اتوماسیون مالی

– سنجش مستمر کارایی کارکنان امور مالی بر اساس وظایف محوله

– مشارکت و نظارت بر تهیه و ارسال گزارش های مالی به دستگاه های نظارتی و برون سازمانی

 – مشارکت و نظارت در تهیه و اعلام گزارش های عملکردی و مدیریتی