چشم انداز:
ایجاد سازمانی پویا، پیشرو و پاسخگو در ارائه خدمات اداری، پشتیبانی و مدیریتی برای اثر بخشی و افزایش کارآئی کارکنان ستاد و صف در راستای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت، برنامه ششم توسعه و آیین نامه های مصوب دانشگاه تهران

مأموریت:
برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری، بهره گیری از توانائی ها و ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف دانشگاه، تلاش برای ایجاد وحدت رویه در عملکرد نیروی انسانی ستاد و صف

اهداف کلان:
-تأمین حفظ و ارتقاء منابع انسانی توانمند و کارآمد
– ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه از داراییهای معنوی، دانشی و تجربه کارکنان وزارت عتف
-نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه‌ها، مصوبات اداری، مالی، رفاهی و…
-کاهش زمان ارائه خدمات اداری از طریق مکانیز کردن سیستم‌های اداری و یکپارچه سازی خدمات اداری مالی و پشتیبانی
– تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی، ارزشیابی صحیح عملکرد و اعمال نظارت بهره وری
– توسعه و تقویت نظام نظارتی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مربوط به کارکنان ستاد و صف از طریق برگزاری جلسات با سایر دانشگاههای کشور
-ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع و توجه به طرح تکریم
-نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی واستفاده درست از امکانات وتجهیزات
-توسعه وارتقای خدمات اداری ومالی ورفاهی
-نظارت و مستند سازی طرح های عمرانی وتعمیرات (بازسازی وتوسعه فضای فیزیکی)
-توجه به اصل مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن