معاونت مالی و اداری دانشگاه در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه‌های مربوط؛
 • نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه .
 • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی ، مالی و معاملاتی و عمرانی .
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه؛
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امنای ذیربط؛
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛
 • جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت‌های لازم در جهت اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه (اعم از پیمانی، امانی و…)؛
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود؛
 • تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه؛
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه؛
 • تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه؛
 • برنامه ریزی ، اداره و هدایت امور اداری و مالی ، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین ونگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی .
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش ، وفناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه .
 • حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه ، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها .
 • همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه .