تجهیزات و امکانات آزمایشگاه ها تصاویر
دستگاه آنالیز کننده الکتروشیمیایی (پتانسیو استات/گالوانواستات)
میکروآنالایزر الکتروشیمیایی
دسیکاتور خلاء
آون آزمایشگاهی
هیتر استیرر
pH متر
بن ماری
ترازوی آزمایشگاهی محفظه دار
سانتریفیوژ آزمایشگاهی
انواع الکترود های الکتروشیمیایی