1. دانشجو می بایست فرم مربوط به حذف و اضافه را دقیق تکمیل کرده و در تاریخ های تعیین شده بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه (۱۴، ۱۵ و ۱۶ مهرماه سال ۹۹)، جهت بررسی به گروه های مربوطه ایمیل نماید (به ایمیل های زیر)

گروه ایمیل
دانشجویان گروه مهندسی برق nasser.erfanimajd@gmail.com
دانشجویان گروه شیمی کاربردی saradehdashtian@yahoo.com
دانشجویان گروه مهندسی مکانیک saadeghian@gmail.com

 *تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو از حد مجاز تجاوز نکند و همچنین زیر حد نصاب نباشد (مطابق با قوانین آموزشی).

       ۲٫ ایمیل فرم های حذف و اضافه از گروه آموزشی (مدیر گروه) به مدیریت آموزش، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹

   *جهت جلوگیری از خطا همه ی فرم های تایید شده ی مربوط به دانشجویان در گروه به صورت یک ایمیل (به صورت کلی) برای مدیریت آموزش ارسال گردد.ارسال فرم های حذف و اضافه تایید شده توسط مدیریت آموزش به کارشناس سامانه جهت ثبت در سامانه.

۳٫ ارسال فرم های حذف و اضافه تایید شده توسط مدیریت آموزش به کارشناس سامانه جهت ثبت در سامانه.

۴٫ ارسال فرم های حذف و اضافه تایید شده توسط مدیریت آموزش به کارشناس آموزش جهت درج در پرونده دانشجو.