کارشناس مسئول: آقای رحیم ساری

مجموعه وظایف

شماره تماس: ۰۹۱۶۹۹۸۱۸۰۷

Email: rahim.s1807@gmail.com

کارشناس امور دانش آموختگان:

آقای سالم احسانی مجد

دانشجویان عزیز می توانند کلیه ی درخواست های مربوط به امور دانش آموختگی از جمله درخواست گواهی موقت، دانشنامه، ریز نمرات و انصراف را از طریق تماس با آقای احسانی مطرح و پیگیری بفرمایند. لازم به ذکر است مراحل اخذ کد صحت و صدور گواهی موقت و دانشنامه حداکثر یک ماه زمان خواهد برد. لذا هماهنگی برای صدور موارد ذکر شده از قبل صورت گیرد.

شماره تماس: ۰۹۱۶۶۲۲۰۹۳۷

Email: s.boezar@yahoo.com

کارشناس آموزش: آقای ماجد طرفی منش

دانشجویان عزیز می توانند کلیه ی سوالات خود در خصوص انتقالی و مهمانی، دریافت چک لیست برای فارغ التحصیلی را از طریق آقای طرفی منش پیگیری بفرمایند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد مسائل آموزشی خود را از طریق ایشان پیگیری بفرمایند.

شماره تماس: ۰۹۳۸۶۴۷۶۴۶۸

Email: mjdtorfi@gmail.com

کارشناس سامانه: آقای حسین صمدی

دانشجویان عزیز می توانند کلیه ی سوالات خود در خصوص مسائل سامانه ای و همچنین استعداد درخشان را از طریق آقای صمدی پیگیری بفرمایند.

Email: h.samadi67@yahoo.com

کارشناس سامانه: خانم زینب بزرگ تبار

دانشجویان عزیز می توانند کلیه ی سوالات خود در خصوص مسائل سامانه ای را از طریق خانم بزرگتبار و ایمیل به ایشان مطرح نمایند.

Email: bozorgtabarzeynab@gmail.com