• دبیر شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست­های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­ها و معیارهای مربوط
 • بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • گردآوری، تجزیه و تحلیل آماری فعالیت­های پژوهشی اعضاء هیات علمی، گروه­ها و دانشکده­ها براساس شاخص­ها و معیارهای موثر در رتبه بندی دانشگاه­ها با هدف ارتقاء رتبه دانشگاه
 • پیگیری ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی همانند گروه­های پژوهشی، هسته های پژوهشی و …
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی دانشگاه­ها
 • برگزاری نشست ها، گردهمایی های تخصصی و کارگاههای آموزشی به منظور تبادل نظر، ارائه یافته های پژوهشی وتبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمنهای علمی.
 • تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار، تالیفات و کتب ترجمه شده
 • پیگیری و انجام امور مربوط اعطای پژوهانه وحق التالیف اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • برنامه ریزی جهت افزایش سرانه استنادات و Hindex دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
فلوچارت مدیریت امور پژوهش و فناوری