دکتر آذرمیدخت شینی

شماره تماس:

۲۴_۳۶۷۵۱۰۲۱_۰۶۱

داخلی: ۱۰۴۰

ایمیل: azar.sheini@gmail.com

a.sheini@shhut.ac.ir