نام کارشناس: خانم راحیل زراسوندی

ایمیل:

raha.bakhtiyari66@gmail.com

شماره تماس:

۲۴_۳۶۷۵۱۰۲۱_۰۶۱

داخلی: ۱۰۴۰

وظایف کارشناس امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
رابط معاونت آموزشی و پژوهشی

تنظیم و تدوین مصوبات شورای پژوهشی

نماینده معاونت در سامانه سمات، شاعا و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و تسویه حساب اعتبار ویژه پژوهشی

پیگیری امور مربوط به طرح های تحقیقاتی داخلی و خارجی دانشگاه

همکاری در محاسبه امتیازات مقالات چاپ شده در نشریات علمی، اعتبار ویژه پژوهشی و پژوهشگر برتر

تنظیم گواهی مربوط به داوری، ارزیابی و نظارت طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی

تنظیم گواهی اختتامیه طرح های تحقیقاتی، کارگاههای هفته پژوهش و …