جداکننده سطر ها از هم

کارشناس مربوطه:

آقای ماجد طرفی منش

شماره تماس: ۰۹۳۸۶۴۷۶۴۶۸

Email: mjdtorfi@gmail.com

جداکننده سطر ها از هم
شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی:
 • امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود، حذف و اضافه و انتخاب واحد و همچنین ثبت نام و گزینش دانشجویان استعدادهای درخشان
 • نظارت بر برنامه ریزی هفتگی و امتحانی دروس دوره های تحصیلات تکمیلی
 • حضور در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات
 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی
 • پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش کشور
 • مکاتبه با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) و تایید پروپوزال و پایان نامه دانشجویان در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایران داک)
 • ثبت پروپوزال دانشجویان در سیستم آموزشی و صدور احکام اساتید راهنما، مشاور و دانشجویان
 • امور مربوط به دفاع دانشجویان، مکاتبه و تهیه صورتجلسه و فرم های ارزشیابی و ارزیابی دفاع دانشجویان
 • بررسی پرونده دانشجویان در حال تحصیل و رفع نواقص آنها
 • مکاتبه با دانشگاهها در خصوص تاییدیه مدارک و ریز نمرات کارشناسی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق