معاون اداری و مالی

دکتر سید محمد شاکوهی

مدیر اداری

مدیر مالی